Privacy Beleid

Privacy Beleid

Wij respecteren uw privacy en zijn toegewijd aan het beschermen ervan door onze naleving van dit privacybeleid (“Beleid”). Dit Beleid beschrijft de soorten informatie die wij van u kunnen verzamelen of die u kunt verstrekken (“Persoonlijke Informatie”) op de go4digital.be website (“Website” of “Service”) en elk van zijn verwante producten en diensten (collectief, “Diensten”), en onze praktijken voor het verzamelen, gebruiken, onderhouden, beschermen en vrijgeven van die Persoonlijke Informatie. Het beschrijft ook de keuzes die voor u beschikbaar zijn met betrekking tot ons gebruik van uw Persoonlijke Informatie en hoe u deze kunt inzien en bijwerken.

Dit Beleid is een wettelijk bindende overeenkomst tussen u (“Gebruiker”, “u” of “uw”) en Go 4 Digital (“Go 4 Digital”, “wij”, “ons” of “onze”). Als u deze overeenkomst aangaat namens een bedrijf of andere juridische entiteit, verklaart u dat u de bevoegdheid hebt om een dergelijke entiteit aan deze overeenkomst te binden, in welk geval de termen “Gebruiker”, “u” of “uw” naar een dergelijke entiteit zullen verwijzen. Indien u niet over een dergelijke bevoegdheid beschikt, of indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze overeenkomst, dient u deze overeenkomst niet te aanvaarden en mag u geen toegang verkrijgen tot en gebruik maken van de Website en Diensten. Door de Website en Diensten te bezoeken en te gebruiken, erkent u dat u de voorwaarden van dit Beleid hebt gelezen en begrepen en dat u ermee instemt hieraan gebonden te zijn. Dit Beleid is niet van toepassing op de praktijken van bedrijven die wij niet bezitten of controleren, of op personen die wij niet in dienst hebben of leiden.

Verzamelen van informatie

Wanneer u de Website opent, leggen onze servers automatisch informatie vast die uw browser verstuurt. Deze gegevens kunnen informatie bevatten zoals het IP-adres van uw apparaat, het type en de versie van uw browser, het type en de versie van uw besturingssysteem, taalvoorkeuren of de webpagina die u bezocht voordat u naar de Website en Diensten kwam, pagina’s van de Website en Diensten die u bezoekt, de tijd die u op die pagina’s doorbrengt, informatie waarnaar u op de Website zoekt, toegangstijden en -datums, en andere statistieken.

Automatisch verzamelde informatie wordt uitsluitend gebruikt om mogelijke gevallen van misbruik te identificeren en statistische informatie te verkrijgen over het gebruik en verkeer van de Website en Diensten. Deze statistische informatie wordt niet anderszins samengevoegd op een zodanige wijze dat een bepaalde Gebruiker van het systeem kan worden geïdentificeerd en wij verzamelen of slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie op.

Privacy van kinderen

Wij verzamelen niet bewust Persoonlijke Informatie van kinderen onder de leeftijd van 18 jaar. Indien u jonger bent dan 18 jaar, gelieve dan geen Persoonlijke Informatie te verstrekken via de Website en de Diensten. Indien u reden hebt om aan te nemen dat een kind jonger dan 18 Persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt via de Website en de Diensten, neem dan contact met ons op om ons te verzoeken de Persoonsgegevens van dat kind uit onze Diensten te verwijderen.

Wij moedigen ouders en wettelijke voogden aan om toezicht te houden op het internetgebruik van hun kinderen en om dit beleid te helpen handhaven door hun kinderen te instrueren om nooit Persoonlijke Informatie te verstrekken via de Website en de Diensten zonder hun toestemming. Wij vragen ook dat alle ouders en wettelijke voogden die toezicht houden op de zorg voor kinderen de nodige voorzorgsmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat hun kinderen worden geïnstrueerd om nooit Persoonlijke Informatie te verstrekken wanneer ze online zijn zonder hun toestemming.

Gebruik en verwerking van verzamelde informatie

Wij treden op als gegevensbeheerder en gegevensverwerker in de zin van de GDPR wanneer wij Persoonlijke Gegevens verwerken, tenzij wij een gegevensverwerkingsovereenkomst met u hebben gesloten in welk geval u de gegevensbeheerder bent en wij de gegevensverwerker.

Onze rol kan ook verschillen afhankelijk van de specifieke situatie met betrekking tot Persoonsgegevens. Wij handelen in de hoedanigheid van een verwerkingsverantwoordelijke wanneer wij u vragen om uw Persoonsgegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn om uw toegang tot en gebruik van de Website en Diensten te verzekeren. In dergelijke gevallen zijn wij een gegevensbeheerder omdat wij het doel en de middelen van de verwerking van Persoonsgegevens bepalen en wij voldoen aan de verplichtingen van de gegevensbeheerders zoals uiteengezet in de GDPR.

Wij handelen in de hoedanigheid van een gegevensverwerker in situaties waarin u Persoonsgegevens verstrekt via de Website en Diensten. Wij zijn geen eigenaar van, hebben geen controle over of nemen geen beslissingen over de ingediende Persoonsgegevens, en dergelijke Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt in overeenstemming met uw instructies. In dergelijke gevallen treedt de Gebruiker die Persoonlijke Informatie verstrekt op als een gegevensbeheerder in de zin van de GDPR.

Om de Website en Diensten aan u ter beschikking te stellen, of om aan een wettelijke verplichting te voldoen, moeten wij mogelijk bepaalde Persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Als u de informatie waar wij om vragen niet verstrekt, kunnen wij u mogelijk niet de gevraagde producten of diensten leveren. Alle informatie die wij van u verzamelen kan voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

  • Verbeteren van de gebruikerservaring
  • Uitvoeren en beheren van de Website en Diensten

De verwerking van uw Persoonsgegevens hangt af van hoe u omgaat met de Website en Diensten, waar ter wereld u zich bevindt en of een van de volgende zaken van toepassing is: (i) u hebt toestemming gegeven voor een of meer specifieke doeleinden; dit is echter niet van toepassing, wanneer de verwerking van Persoonsgegevens onderworpen is aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming; (ii) de verstrekking van informatie is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met u en/of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan; (iii) de verwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan u onderworpen bent; (iv) de verwerking verband houdt met een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is opgedragen; (v) de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen die door ons of door een derde partij worden nagestreefd.

Wij baseren ons op de volgende rechtsgrondslagen zoals gedefinieerd in de GDPR op basis waarvan wij uw Persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

  • Naleving van de wet en wettelijke verplichtingen

Merk op dat het ons onder sommige wetgevingen is toegestaan om informatie te verwerken totdat u bezwaar maakt tegen een dergelijke verwerking door u af te melden, zonder dat wij ons hoeven te beroepen op toestemming of een van de andere bovengenoemde rechtsgrondslagen. In elk geval zullen wij u graag toelichten welke specifieke rechtsgrond op de verwerking van toepassing is, en in het bijzonder of de verstrekking van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele vereiste is, of een vereiste die noodzakelijk is om een contract af te sluiten.

Openbaarmaking van informatie

Afhankelijk van de aangevraagde Diensten of indien nodig om een transactie te voltooien of een Dienst te verlenen die u hebt aangevraagd, kunnen wij uw informatie delen met onze filialen, gecontracteerde bedrijven en dienstverleners (gezamenlijk, “Dienstverleners”) waarop wij een beroep doen om te helpen bij de werking van de Website en de Diensten die u ter beschikking worden gesteld en waarvan het privacybeleid overeenstemt met het onze of die ermee instemmen zich te houden aan ons beleid met betrekking tot Persoonlijke Informatie. Wij zullen geen persoonlijk identificeerbare informatie delen met derden en zullen geen informatie delen met niet-geaffilieerde derden.

Dienstverleners zijn niet gemachtigd om uw informatie te gebruiken of openbaar te maken, behalve wanneer dit noodzakelijk is om diensten namens ons uit te voeren of om te voldoen aan wettelijke vereisten. Dienstverleners krijgen de informatie die zij nodig hebben alleen om hun aangewezen functies uit te voeren, en wij machtigen hen niet om enige van de verstrekte informatie te gebruiken of openbaar te maken voor hun eigen marketing of andere doeleinden.

Wij kunnen ook persoonlijke informatie die wij verzamelen, gebruiken of ontvangen openbaar maken indien de wet dit vereist of toestaat, zoals om te voldoen aan een dagvaarding of een soortgelijk juridisch proces, en wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, uw veiligheid of de veiligheid van anderen te beschermen, fraude te onderzoeken, of te reageren op een verzoek van de overheid.

Bewaring van informatie

Wij zullen uw Persoonsgegevens bewaren en gebruiken gedurende de periode die nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om onze overeenkomsten af te dwingen, geschillen op te lossen, en tenzij een langere bewaarperiode wettelijk vereist of toegestaan is.

Wij kunnen geaggregeerde gegevens gebruiken die zijn afgeleid van uw Persoonlijke Informatie of waarin deze is opgenomen nadat u deze hebt bijgewerkt of verwijderd, maar niet op een manier waardoor u persoonlijk geïdentificeerd zou kunnen worden. Zodra de bewaartermijn is verstreken, wordt de Persoonlijke informatie verwijderd. Daarom kunnen het recht op toegang, het recht op wissen, het recht op rectificatie en het recht op gegevensportabiliteit niet worden afgedwongen na het verstrijken van de bewaartermijn.

Overdracht van informatie

Afhankelijk van uw locatie kan de overdracht van gegevens gepaard gaan met de overdracht en opslag van uw informatie in een ander land dan uw eigen land. Landen buiten de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte vallen hier echter niet onder. Als een dergelijke overdracht plaatsvindt, kunt u meer te weten komen door de relevante onderdelen van dit beleid te raadplegen of contact met ons op te nemen via de informatie in het contactgedeelte.

Rechten inzake gegevensbescherming volgens de GDPR

Indien u ingezetene bent van de Europese Economische Ruimte (“EER”), hebt u bepaalde rechten inzake gegevensbescherming en streven wij ernaar redelijke stappen te ondernemen om u in staat te stellen uw Persoonsgegevens te corrigeren, te wijzigen, te wissen of het gebruik ervan te beperken. Indien u wenst te weten welke Persoonlijke Informatie wij over u bewaren en indien u wenst dat deze uit onze systemen wordt verwijderd, gelieve ons te contacteren. In bepaalde omstandigheden hebt u de volgende rechten inzake gegevensbescherming:

(i) U hebt het recht om uw toestemming in te trekken wanneer u eerder toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw Persoonsgegevens. Voor zover de rechtsgrondslag voor onze verwerking van uw Persoonsgegevens toestemming is, hebt u het recht om die toestemming op elk moment in te trekken. De intrekking zal geen invloed hebben op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

(ii) U hebt het recht om te vernemen of uw Persoonsgegevens door ons worden verwerkt, om informatie te verkrijgen over bepaalde aspecten van de verwerking, en om een kopie te verkrijgen van uw Persoonsgegevens die worden verwerkt.

(iii) U hebt het recht om de juistheid van uw informatie te verifiëren en te vragen dat deze wordt bijgewerkt of gecorrigeerd. U hebt ook het recht om ons te verzoeken de Persoonsgegevens die volgens u onvolledig zijn, aan te vullen.

(iv) U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw informatie indien de verwerking wordt uitgevoerd op een andere rechtsgrondslag dan toestemming. Wanneer Persoonsgegevens worden verwerkt in het algemeen belang, in het kader van de uitoefening van een openbaar gezag dat aan ons is toegekend, of ten behoeve van de gerechtvaardigde belangen die door ons worden nagestreefd, kunt u bezwaar maken tegen een dergelijke verwerking door een met uw specifieke situatie verband houdende grond aan te voeren ter rechtvaardiging van het bezwaar.

(v) U hebt het recht om, onder bepaalde omstandigheden, de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken. Deze omstandigheden zijn onder meer: de juistheid van uw Persoonsgegevens wordt door u betwist en wij moeten de juistheid ervan verifiëren; de verwerking is onwettig, maar u verzet zich tegen het wissen van uw Persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan; wij hebben uw Persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar u hebt ze nodig om uw wettelijke aanspraken vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; u hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking in afwachting van de verificatie of onze legitieme gronden zwaarder wegen dan uw legitieme gronden. Wanneer de verwerking is beperkt, zal dergelijke Persoonlijke informatie dienovereenkomstig worden gemarkeerd en, met uitzondering van opslag, alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims, voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van groot openbaar belang.

(vi) U hebt het recht om, onder bepaalde omstandigheden, uw Persoonlijke Informatie van ons te laten wissen. Deze omstandigheden zijn onder meer: de Persoonsgegevens zijn niet langer nodig in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt; u trekt uw toestemming voor verwerking op basis van toestemming in; u maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van bepaalde regels van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming; de verwerking is voor direct-marketingdoeleinden; en de persoonsgegevens zijn onwettig verwerkt. Er zijn echter uitzonderingen op het recht om gegevens te wissen, zoals wanneer de verwerking noodzakelijk is: voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie; om te voldoen aan een wettelijke verplichting; of voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een rechtsvordering.

(vii) U hebt het recht om uw Persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en, indien technisch haalbaar, om deze te laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder enige belemmering van onze kant, op voorwaarde dat een dergelijke overdracht geen nadelige gevolgen heeft voor de rechten en vrijheden van anderen.

(viii) U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over onze verzameling en ons gebruik van uw Persoonlijke Informatie. Als u niet tevreden bent met het resultaat van uw klacht rechtstreeks bij ons, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit in de EER. Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat uw Persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze worden verwerkt en dat de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, op een contract waar u deel van uitmaakt, of op precontractuele verplichtingen daarvan.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Alle verzoeken tot uitoefening van uw rechten kunnen aan ons worden gericht via de contactgegevens in dit document. Wij wijzen u erop dat wij u kunnen vragen uw identiteit te verifiëren voordat wij op dergelijke verzoeken ingaan. Uw verzoek moet voldoende informatie bevatten die ons in staat stelt te verifiëren dat u de persoon bent die u beweert te zijn of dat u de gemachtigde vertegenwoordiger bent van een dergelijke persoon. Als wij uw verzoek ontvangen van een gemachtigde vertegenwoordiger, kunnen wij u vragen om bewijs dat u een dergelijke gemachtigde vertegenwoordiger een volmacht hebt gegeven of dat de gemachtigde vertegenwoordiger anderszins een geldige schriftelijke bevoegdheid heeft om namens u verzoeken in te dienen.

U moet voldoende details vermelden om ons in staat te stellen het verzoek goed te begrijpen en erop te reageren. Wij kunnen niet op uw verzoek ingaan of u Persoonsgegevens verstrekken tenzij wij eerst uw identiteit of bevoegdheid om een dergelijk verzoek in te dienen hebben geverifieerd en hebben bevestigd dat de Persoonsgegevens op u betrekking hebben.

Cookies

Onze Website en Diensten maken gebruik van “cookies” om uw online ervaring te helpen personaliseren. Een cookie is een tekstbestand dat op uw harde schijf wordt geplaatst door een webpaginaserver. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma’s uit te voeren of virussen op uw computer te plaatsen. Cookies worden uniek aan u toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie aan u heeft verstrekt. Als u ervoor kiest om cookies te weigeren, kan het zijn dat u de functies van de Website en Diensten niet volledig kunt ervaren. Klik hier voor meer informatie over cookies en hoe ze werken.

Wij kunnen cookies gebruiken om informatie te verzamelen, op te slaan en te volgen voor beveiliging en personalisatie, om de Website en Diensten te beheren en voor statistische doeleinden. U hebt de mogelijkheid om cookies te aanvaarden of te weigeren. De meeste webbrowsers accepteren cookies standaard, maar u kunt uw browserinstellingen wijzigen om cookies te weigeren als u dat verkiest.

Gegevensanalyse

Onze Website en Diensten kunnen gebruik maken van analyse-instrumenten van derden die gebruik maken van cookies, webbakens of andere soortgelijke informatieverzamelende technologieën om standaardinformatie over internetactiviteit en -gebruik te verzamelen. De verzamelde informatie wordt gebruikt om statistische rapporten samen te stellen over gebruikersactiviteiten, zoals hoe vaak gebruikers onze Website en Diensten bezoeken, welke pagina’s zij bezoeken en hoe lang, etc. Wij gebruiken de informatie verkregen uit deze analyse-instrumenten om de prestaties te controleren en onze Website en Diensten te verbeteren. Wij gebruiken geen analyse-instrumenten van derden om persoonlijk identificeerbare informatie van onze Gebruikers op te sporen of te verzamelen en wij zullen geen informatie uit de statistische rapporten in verband brengen met een individuele Gebruiker.

Do Not Track signalen

Sommige browsers zijn uitgerust met een Do Not Track-functie waarmee u websites die u bezoekt, kunt laten weten dat u niet wilt dat uw online activiteiten worden gevolgd. Volgen is niet hetzelfde als het gebruiken of verzamelen van informatie in verband met een website. Voor deze doeleinden verwijst traceren naar het verzamelen van persoonlijk identificeerbare informatie van consumenten die een website of onlinedienst gebruiken of bezoeken wanneer zij zich in de loop der tijd op verschillende websites begeven. De manier waarop browsers het Do Not Track-signaal doorgeven is nog niet uniform. Als gevolg daarvan zijn de Website en de Diensten nog niet ingesteld om Do Not Track-signalen die door uw browser worden doorgegeven te interpreteren of erop te reageren. Desondanks, zoals in meer detail beschreven in dit Beleid, beperken wij ons gebruik en verzamelen van uw Persoonlijke Informatie.

Links naar andere bronnen

De Website en Diensten bevatten links naar andere bronnen die geen eigendom zijn van of beheerd worden door ons. Wees u ervan bewust dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de privacypraktijken van dergelijke andere bronnen of derden. Wij moedigen u aan om op te letten wanneer u de Website en Diensten verlaat en om de privacyverklaringen te lezen van elke bron die Persoonlijke Informatie kan verzamelen.

Informatiebeveiliging

Wij beveiligen de door u verstrekte informatie op computerservers in een gecontroleerde, veilige omgeving, beschermd tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking. Wij handhaven redelijke administratieve, technische en fysieke beveiligingen in een poging om te beschermen tegen onbevoegde toegang, gebruik, wijziging en openbaarmaking van Persoonlijke Informatie in onze controle en bewaring. Geen enkele datatransmissie via het Internet of een draadloos netwerk kan echter worden gegarandeerd.

Daarom, terwijl wij ernaar streven om uw Persoonlijke Informatie te beschermen, erkent u dat (i) er beveiligings- en privacybeperkingen van het Internet zijn die buiten onze controle liggen; (ii) de beveiliging, integriteit en privacy van alle informatie en gegevens uitgewisseld tussen u en de Website en Diensten niet kan worden gegarandeerd; en (iii) dergelijke informatie en gegevens kunnen worden bekeken of gemanipuleerd tijdens het transport door een derde partij, ondanks alle inspanningen.

Datalek

In het geval dat wij vernemen dat de veiligheid van de Website en de Diensten in het gedrang is gekomen of dat Persoonlijke Gegevens van Gebruikers zijn bekendgemaakt aan niet-gerelateerde derden als gevolg van externe activiteiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, beveiligingsaanvallen of fraude, behouden wij ons het recht voor om redelijkerwijs passende maatregelen te nemen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, onderzoek en rapportage, alsmede kennisgeving aan en samenwerking met wetshandhavingsautoriteiten. In het geval van een datalek zullen wij redelijke inspanningen leveren om getroffen personen op de hoogte te brengen indien wij van mening zijn dat er een redelijk risico bestaat op schade voor de Gebruiker als gevolg van de inbreuk of indien kennisgeving anderszins bij wet verplicht is. Wanneer wij dit doen, zullen wij een kennisgeving op de Website plaatsen.

Wijzigingen en aanpassingen

Wij behouden ons het recht voor om dit Beleid of de voorwaarden met betrekking tot de Website en Diensten te allen tijde naar eigen goeddunken te wijzigen. Wanneer wij dit doen, zullen wij de bijgewerkte datum onderaan deze pagina herzien. Wij kunnen u ook op andere manieren naar eigen goeddunken op de hoogte brengen, zoals via de contactinformatie die u hebt verstrekt.

Een bijgewerkte versie van dit Beleid zal onmiddellijk van kracht zijn na het plaatsen van het herziene Beleid, tenzij anders vermeld. Uw voortgezet gebruik van de Website en Diensten na de ingangsdatum van het herziene Beleid (of een andere handeling die op dat moment wordt vermeld) houdt in dat u instemt met deze wijzigingen. Zonder uw toestemming zullen wij uw Persoonlijke Informatie echter niet gebruiken op een manier die wezenlijk verschilt van wat werd vermeld op het ogenblik dat uw Persoonlijke Informatie werd verzameld.

Aanvaarding van dit beleid

U erkent dat u dit Beleid hebt gelezen en dat u akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden ervan. Door de Website en Diensten te bezoeken en te gebruiken en uw informatie in te dienen, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan dit Beleid. Indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden van dit Beleid, bent u niet gemachtigd om de Website en Diensten te bezoeken of te gebruiken.

Contact met ons opnemen

Als u vragen, zorgen of klachten hebt over dit beleid, de informatie die wij over u bewaren, of als u uw rechten wilt uitoefenen, raden wij u aan contact met ons op te nemen via de onderstaande gegevens:

info@go4digital.be

Wij zullen proberen klachten en geschillen op te lossen en al het redelijke te doen om uw wens om uw rechten uit te oefenen zo snel mogelijk en in ieder geval binnen de termijnen van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming te honoreren.

Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 7 december 2021

Privacy Policy

We respect your privacy and are committed to protecting it through our compliance with this privacy policy (“Policy”). This Policy describes the types of information we may collect from you or that you may provide (“Personal Information”) on the go4digital.be website (“Website” or “Service”) and any of its related products and services (collectively, “Services”), and our practices for collecting, using, maintaining, protecting, and disclosing that Personal Information. It also describes the choices available to you regarding our use of your Personal Information and how you can access and update it.

This Policy is a legally binding agreement between you (“User”, “you” or “your”) and Go 4 Digital (“Go 4 Digital”, “we”, “us” or “our”). If you are entering into this agreement on behalf of a business or other legal entity, you represent that you have the authority to bind such entity to this agreement, in which case the terms “User”, “you” or “your” shall refer to such entity. If you do not have such authority, or if you do not agree with the terms of this agreement, you must not accept this agreement and may not access and use the Website and Services. By accessing and using the Website and Services, you acknowledge that you have read, understood, and agree to be bound by the terms of this Policy. This Policy does not apply to the practices of companies that we do not own or control, or to individuals that we do not employ or manage.

Collection of information

When you open the Website, our servers automatically record information that your browser sends. This data may include information such as your device’s IP address, browser type, and version, operating system type and version, language preferences or the webpage you were visiting before you came to the Website and Services, pages of the Website and Services that you visit, the time spent on those pages, information you search for on the Website, access times and dates, and other statistics.

Information collected automatically is used only to identify potential cases of abuse and establish statistical information regarding the usage and traffic of the Website and Services. This statistical information is not otherwise aggregated in such a way that would identify any particular User of the system and we do not collect or store any personally identifiable information.

Privacy of children

We do not knowingly collect any Personal Information from children under the age of 18. If you are under the age of 18, please do not submit any Personal Information through the Website and Services. If you have reason to believe that a child under the age of 18 has provided Personal Information to us through the Website and Services, please contact us to request that we delete that child’s Personal Information from our Services.

We encourage parents and legal guardians to monitor their children’s Internet usage and to help enforce this Policy by instructing their children never to provide Personal Information through the Website and Services without their permission. We also ask that all parents and legal guardians overseeing the care of children take the necessary precautions to ensure that their children are instructed to never give out Personal Information when online without their permission.

Use and processing of collected information

We act as a data controller and a data processor in terms of the GDPR when handling Personal Information, unless we have entered into a data processing agreement with you in which case you would be the data controller and we would be the data processor.

Our role may also differ depending on the specific situation involving Personal Information. We act in the capacity of a data controller when we ask you to submit your Personal Information that is necessary to ensure your access and use of the Website and Services. In such instances, we are a data controller because we determine the purposes and means of the processing of Personal Information and we comply with data controllers’ obligations set forth in the GDPR.

We act in the capacity of a data processor in situations when you submit Personal Information through the Website and Services. We do not own, control, or make decisions about the submitted Personal Information, and such Personal Information is processed only in accordance with your instructions. In such instances, the User providing Personal Information acts as a data controller in terms of the GDPR.

In order to make the Website and Services available to you, or to meet a legal obligation, we may need to collect and use certain Personal Information. If you do not provide the information that we request, we may not be able to provide you with the requested products or services. Any of the information we collect from you may be used for the following purposes:

  • Improve user experience
  • Run and operate the Website and Services

Processing your Personal Information depends on how you interact with the Website and Services, where you are located in the world and if one of the following applies: (i) you have given your consent for one or more specific purposes; this, however, does not apply, whenever the processing of Personal Information is subject to European data protection law; (ii) provision of information is necessary for the performance of an agreement with you and/or for any pre-contractual obligations thereof; (iii) processing is necessary for compliance with a legal obligation to which you are subject; (iv) processing is related to a task that is carried out in the public interest or in the exercise of official authority vested in us; (v) processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by us or by a third party.

We rely on the following legal bases as defined in the GDPR upon which we collect and process your Personal Information:

  • Compliance with the law and legal obligations

Note that under some legislations we may be allowed to process information until you object to such processing by opting out, without having to rely on consent or any other of the legal bases above. In any case, we will be happy to clarify the specific legal basis that applies to the processing, and in particular whether the provision of Personal Information is a statutory or contractual requirement, or a requirement necessary to enter into a contract.

Disclosure of information

Depending on the requested Services or as necessary to complete any transaction or provide any Service you have requested, we may share your information with our affiliates, contracted companies, and service providers (collectively, “Service Providers”) we rely upon to assist in the operation of the Website and Services available to you and whose privacy policies are consistent with ours or who agree to abide by our policies with respect to Personal Information. We will not share any personally identifiable information with third parties and will not share any information with unaffiliated third parties.

Service Providers are not authorized to use or disclose your information except as necessary to perform services on our behalf or comply with legal requirements. Service Providers are given the information they need only in order to perform their designated functions, and we do not authorize them to use or disclose any of the provided information for their own marketing or other purposes.

We may also disclose any Personal Information we collect, use or receive if required or permitted by law, such as to comply with a subpoena or similar legal process, and when we believe in good faith that disclosure is necessary to protect our rights, protect your safety or the safety of others, investigate fraud, or respond to a government request.

Retention of information

We will retain and use your Personal Information for the period necessary to comply with our legal obligations, to enforce our agreements, resolve disputes, and unless a longer retention period is required or permitted by law.

We may use any aggregated data derived from or incorporating your Personal Information after you update or delete it, but not in a manner that would identify you personally. Once the retention period expires, Personal Information shall be deleted. Therefore, the right to access, the right to erasure, the right to rectification, and the right to data portability cannot be enforced after the expiration of the retention period.

Transfer of information

Depending on your location, data transfers may involve transferring and storing your information in a country other than your own. However, this will not include countries outside the European Union and European Economic Area. If any such transfer takes place, you can find out more by checking the relevant sections of this Policy or inquire with us using the information provided in the contact section.

Data protection rights under the GDPR

If you are a resident of the European Economic Area (“EEA”), you have certain data protection rights and we aim to take reasonable steps to allow you to correct, amend, delete, or limit the use of your Personal Information. If you wish to be informed what Personal Information we hold about you and if you want it to be removed from our systems, please contact us. In certain circumstances, you have the following data protection rights:

(i) You have the right to withdraw consent where you have previously given your consent to the processing of your Personal Information. To the extent that the legal basis for our processing of your Personal Information is consent, you have the right to withdraw that consent at any time. Withdrawal will not affect the lawfulness of processing before the withdrawal.

(ii) You have the right to learn if your Personal Information is being processed by us, obtain disclosure regarding certain aspects of the processing, and obtain a copy of your Personal Information undergoing processing.

(iii) You have the right to verify the accuracy of your information and ask for it to be updated or corrected. You also have the right to request us to complete the Personal Information you believe is incomplete.

(iv) You have the right to object to the processing of your information if the processing is carried out on a legal basis other than consent. Where Personal Information is processed for the public interest, in the exercise of an official authority vested in us, or for the purposes of the legitimate interests pursued by us, you may object to such processing by providing a ground related to your particular situation to justify the objection.

(v) You have the right, under certain circumstances, to restrict the processing of your Personal Information. These circumstances include: the accuracy of your Personal Information is contested by you and we must verify its accuracy; the processing is unlawful, but you oppose the erasure of your Personal Information and request the restriction of its use instead; we no longer need your Personal Information for the purposes of processing, but you require it to establish, exercise or defend your legal claims; you have objected to processing pending the verification of whether our legitimate grounds override your legitimate grounds. Where processing has been restricted, such Personal Information will be marked accordingly and, with the exception of storage, will be processed only with your consent or for the establishment, to exercise or defense of legal claims, for the protection of the rights of another natural, or legal person or for reasons of important public interest.

(vi) You have the right, under certain circumstances, to obtain the erasure of your Personal Information from us. These circumstances include: the Personal Information is no longer necessary in relation to the purposes for which it was collected or otherwise processed; you withdraw consent to consent-based processing; you object to the processing under certain rules of applicable data protection law; the processing is for direct marketing purposes; and the personal data have been unlawfully processed. However, there are exclusions of the right to erasure such as where processing is necessary: for exercising the right of freedom of expression and information; for compliance with a legal obligation; or for the establishment, to exercise or defense of legal claims.

(vii) You have the right to receive your Personal Information that you have provided to us in a structured, commonly used, and machine-readable format and, if technically feasible, to have it transmitted to another controller without any hindrance from us, provided that such transmission does not adversely affect the rights and freedoms of others.

(viii) You have the right to complain to a data protection authority about our collection and use of your Personal Information. If you are not satisfied with the outcome of your complaint directly with us, you have the right to lodge a complaint with your local data protection authority. For more information, please contact your local data protection authority in the EEA. This provision is applicable provided that your Personal Information is processed by automated means and that the processing is based on your consent, on a contract which you are part of, or on pre-contractual obligations thereof.

How to exercise your rights

Any requests to exercise your rights can be directed to us through the contact details provided in this document. Please note that we may ask you to verify your identity before responding to such requests. Your request must provide sufficient information that allows us to verify that you are the person you are claiming to be or that you are the authorized representative of such person. If we receive your request from an authorized representative, we may request evidence that you have provided such an authorized representative with power of attorney or that the authorized representative otherwise has valid written authority to submit requests on your behalf.

You must include sufficient details to allow us to properly understand the request and respond to it. We cannot respond to your request or provide you with Personal Information unless we first verify your identity or authority to make such a request and confirm that the Personal Information relates to you.

Cookies

Our Website and Services use “cookies” to help personalize your online experience. A cookie is a text file that is placed on your hard disk by a web page server. Cookies cannot be used to run programs or deliver viruses to your computer. Cookies are uniquely assigned to you, and can only be read by a web server in the domain that issued the cookie to you. If you choose to decline cookies, you may not be able to fully experience the features of the Website and Services. Click here to learn more about cookies and how they work.

We may use cookies to collect, store, and track information for security and personalization, to operate the Website and Services, and for statistical purposes. Please note that you have the ability to accept or decline cookies. Most web browsers automatically accept cookies by default, but you can modify your browser settings to decline cookies if you prefer.

Data analytics

Our Website and Services may use third-party analytics tools that use cookies, web beacons, or other similar information-gathering technologies to collect standard internet activity and usage information. The information gathered is used to compile statistical reports on User activity such as how often Users visit our Website and Services, what pages they visit and for how long, etc. We use the information obtained from these analytics tools to monitor the performance and improve our Website and Services. We do not use third-party analytics tools to track or to collect any personally identifiable information of our Users and we will not associate any information gathered from the statistical reports with any individual User.

Do Not Track signals

Some browsers incorporate a Do Not Track feature that signals to websites you visit that you do not want to have your online activity tracked. Tracking is not the same as using or collecting information in connection with a website. For these purposes, tracking refers to collecting personally identifiable information from consumers who use or visit a website or online service as they move across different websites over time. How browsers communicate the Do Not Track signal is not yet uniform. As a result, the Website and Services are not yet set up to interpret or respond to Do Not Track signals communicated by your browser. Even so, as described in more detail throughout this Policy, we limit our use and collection of your Personal Information.

Links to other resources

The Website and Services contain links to other resources that are not owned or controlled by us. Please be aware that we are not responsible for the privacy practices of such other resources or third parties. We encourage you to be aware when you leave the Website and Services and to read the privacy statements of each and every resource that may collect Personal Information.

Information security

We secure information you provide on computer servers in a controlled, secure environment, protected from unauthorized access, use, or disclosure. We maintain reasonable administrative, technical, and physical safeguards in an effort to protect against unauthorized access, use, modification, and disclosure of Personal Information in our control and custody. However, no data transmission over the Internet or wireless network can be guaranteed.

Therefore, while we strive to protect your Personal Information, you acknowledge that (i) there are security and privacy limitations of the Internet which are beyond our control; (ii) the security, integrity, and privacy of any and all information and data exchanged between you and the Website and Services cannot be guaranteed; and (iii) any such information and data may be viewed or tampered with in transit by a third party, despite best efforts.

Data breach

In the event we become aware that the security of the Website and Services has been compromised or Users’ Personal Information has been disclosed to unrelated third parties as a result of external activity, including, but not limited to, security attacks or fraud, we reserve the right to take reasonably appropriate measures, including, but not limited to, investigation and reporting, as well as notification to and cooperation with law enforcement authorities. In the event of a data breach, we will make reasonable efforts to notify affected individuals if we believe that there is a reasonable risk of harm to the User as a result of the breach or if notice is otherwise required by law. When we do, we will post a notice on the Website.

Changes and amendments

We reserve the right to modify this Policy or its terms related to the Website and Services at any time at our discretion. When we do, we will revise the updated date at the bottom of this page. We may also provide notice to you in other ways at our discretion, such as through the contact information you have provided.

An updated version of this Policy will be effective immediately upon the posting of the revised Policy unless otherwise specified. Your continued use of the Website and Services after the effective date of the revised Policy (or such other act specified at that time) will constitute your consent to those changes. However, we will not, without your consent, use your Personal Information in a manner materially different than what was stated at the time your Personal Information was collected.

Acceptance of this policy

You acknowledge that you have read this Policy and agree to all its terms and conditions. By accessing and using the Website and Services and submitting your information you agree to be bound by this Policy. If you do not agree to abide by the terms of this Policy, you are not authorized to access or use the Website and Services.

Contacting us

If you have any questions, concerns, or complaints regarding this Policy, the information we hold about you, or if you wish to exercise your rights, we encourage you to contact us using the details below:

info@go4digital.be

We will attempt to resolve complaints and disputes and make every reasonable effort to honor your wish to exercise your rights as quickly as possible and in any event, within the timescales provided by applicable data protection laws.

This document was last updated on December 7, 2021

Zet jij de digitale stap?

We bieden een oplossing op maat voor elk budget!

Ben je klaar voor een nieuwe website, webshop, ... ?
Wil je jouw idee laten uitwerken?
wil je een bestaande website, webshop, ... vernieuwen?
Wil je beter scoren in zoekmachines?
Nood aan een nieuw logo en een nieuwe huisstijl?

Contacteer ons via het contactformulier!