Cookie Beleid

Cookie Beleid

Dit cookiebeleid (“Beleid”) beschrijft wat cookies zijn en hoe en ze worden gebruikt door de go4digital.be website (“Website” of “Service”) en elk van zijn verwante producten en services (collectief, “Services”). Dit Beleid is een wettelijk bindende overeenkomst tussen u (“Gebruiker”, “u” of “uw”) en Go 4 Digital (“Go 4 Digital”, “wij”, “ons” of “onze”). Als u deze overeenkomst aangaat namens een bedrijf of andere juridische entiteit, verklaart u dat u de bevoegdheid hebt om een dergelijke entiteit aan deze overeenkomst te binden, in welk geval de termen “Gebruiker”, “u” of “uw” naar een dergelijke entiteit zullen verwijzen. Indien u niet over een dergelijke bevoegdheid beschikt, of indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze overeenkomst, moet u deze overeenkomst niet aanvaarden en mag u geen toegang hebben tot en gebruik maken van de Website en Diensten. U dient dit Beleid te lezen zodat u begrijpt welke soorten cookies wij gebruiken, welke informatie wij verzamelen met behulp van cookies en hoe die informatie wordt gebruikt. Het beschrijft ook de keuzes die voor u beschikbaar zijn met betrekking tot het accepteren of weigeren van het gebruik van cookies. Voor meer informatie over hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, opslaan en beveiligen, zie ons privacybeleid.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine stukjes gegevens die zijn opgeslagen in tekstbestanden die op uw computer of andere apparaten worden opgeslagen wanneer websites in een browser worden geladen. Ze worden op grote schaal gebruikt om u en uw voorkeuren te onthouden, hetzij voor een enkel bezoek (via een “sessiecookie”) of voor meerdere herhaalde bezoeken (met behulp van een “permanente cookie”).

Sessiecookies zijn tijdelijke cookies die worden gebruikt tijdens uw bezoek aan de Website, en ze verlopen wanneer u de webbrowser sluit.

Persistente cookies worden gebruikt om uw voorkeuren binnen onze Website te onthouden en blijven op uw desktop of mobiel apparaat staan, zelfs nadat u uw browser hebt gesloten of uw computer opnieuw hebt opgestart. Ze zorgen voor een consistente en efficiënte ervaring voor u tijdens uw bezoek aan de Website en Diensten.

Cookies kunnen worden ingesteld door de Website (“first-party cookies”), of door derden, zoals degenen die inhoud aanbieden of reclame- of analysediensten leveren op de Website (“third-party cookies”). Deze derde partijen kunnen u herkennen wanneer u onze website bezoekt en ook wanneer u bepaalde andere websites bezoekt. Klik hier voor meer informatie over cookies en hoe ze werken.

Welk soort cookies gebruiken wij?

Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke cookies stellen ons in staat u de best mogelijke ervaring te bieden bij het openen van en navigeren door onze Website en het gebruik van de functies ervan. Deze cookies laten ons bijvoorbeeld zien dat u een account hebt aangemaakt en dat u zich bij die account hebt aangemeld om toegang te krijgen tot de inhoud.

Functionaliteitscookies

Functionele cookies laten ons de Website en Diensten bedienen in overeenstemming met de keuzes die u maakt. Wij zullen bijvoorbeeld uw gebruikersnaam herkennen en onthouden hoe u de Website en Diensten bij toekomstige bezoeken hebt aangepast.

Analytische cookies

Deze cookies stellen ons en externe diensten in staat om geaggregeerde gegevens te verzamelen voor statistische doeleinden over hoe onze bezoekers de Website gebruiken. Deze cookies bevatten geen persoonlijke informatie zoals namen en e-mailadressen en worden gebruikt om ons te helpen uw gebruikerservaring van de Website te verbeteren.

Wat zijn je cookies opties?

Als u het idee van cookies of bepaalde soorten cookies niet leuk vindt, kunt u de instellingen van uw browser wijzigen om reeds geplaatste cookies te verwijderen en geen nieuwe cookies te accepteren. Ga naar internetcookies.com voor meer informatie over hoe u dit kunt doen.

Houd er echter rekening mee dat als u cookies verwijdert of niet accepteert, u mogelijk niet alle functies kunt gebruiken die de Website en Diensten bieden.

Wijzigingen en aanpassingen

Wij behouden ons het recht voor om dit Beleid of de voorwaarden met betrekking tot de Website en Diensten te allen tijde naar eigen goeddunken te wijzigen. Wanneer wij dit doen, zullen wij de bijgewerkte datum onderaan deze pagina herzien. Wij kunnen u ook op andere manieren naar eigen goeddunken op de hoogte brengen, zoals via de contactinformatie die u hebt verstrekt.

Een bijgewerkte versie van dit Beleid zal onmiddellijk van kracht zijn na het plaatsen van het herziene Beleid, tenzij anders vermeld. Uw voortgezet gebruik van de Website en Diensten na de ingangsdatum van het herziene Beleid (of een andere handeling die op dat moment wordt vermeld) houdt in dat u instemt met deze wijzigingen.

Aanvaarding van dit beleid

U erkent dat u dit Beleid hebt gelezen en dat u akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden ervan. Door toegang tot en gebruik van de Website en Diensten gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan dit Beleid. Indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden van dit Beleid, bent u niet gemachtigd om de Website en Diensten te bezoeken of te gebruiken.

Contact met ons opnemen

Als u vragen, opmerkingen of klachten hebt over dit beleid of het gebruik van cookies, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens:

info@go4digital.be

Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 7 december 2021

Cookie Policy

This cookie policy (“Policy”) describes what cookies are and how and they’re being used by the go4digital.be website (“Website” or “Service”) and any of its related products and services (collectively, “Services”). This Policy is a legally binding agreement between you (“User”, “you” or “your”) and Go 4 Digital (“Go 4 Digital”, “we”, “us” or “our”). If you are entering into this agreement on behalf of a business or other legal entity, you represent that you have the authority to bind such entity to this agreement, in which case the terms “User”, “you” or “your” shall refer to such entity. If you do not have such authority, or if you do not agree with the terms of this agreement, you must not accept this agreement and may not access and use the Website and Services. You should read this Policy so you can understand the types of cookies we use, the information we collect using cookies and how that information is used. It also describes the choices available to you regarding accepting or declining the use of cookies. For further information on how we use, store and keep your personal data secure, see our privacy policy.

What are cookies?

Cookies are small pieces of data stored in text files that are saved on your computer or other devices when websites are loaded in a browser. They are widely used to remember you and your preferences, either for a single visit (through a “session cookie”) or for multiple repeat visits (using a “persistent cookie”).

Session cookies are temporary cookies that are used during the course of your visit to the Website, and they expire when you close the web browser.

Persistent cookies are used to remember your preferences within our Website and remain on your desktop or mobile device even after you close your browser or restart your computer. They ensure a consistent and efficient experience for you while visiting the Website and Services.

Cookies may be set by the Website (“first-party cookies”), or by third parties, such as those who serve content or provide advertising or analytics services on the Website (“third party cookies”). These third parties can recognize you when you visit our website and also when you visit certain other websites. Click here to learn more about cookies and how they work.

What type of cookies do we use?

Necessary cookies

Necessary cookies allow us to offer you the best possible experience when accessing and navigating through our Website and using its features. For example, these cookies let us recognize that you have created an account and have logged into that account to access the content.

Functionality cookies

Functionality cookies let us operate the Website and Services in accordance with the choices you make. For example, we will recognize your username and remember how you customized the Website and Services during future visits.

Analytical cookies

These cookies enable us and third party services to collect aggregated data for statistical purposes on how our visitors use the Website. These cookies do not contain personal information such as names and email addresses and are used to help us improve your user experience of the Website.

What are your cookie options?

If you don’t like the idea of cookies or certain types of cookies, you can change your browser’s settings to delete cookies that have already been set and to not accept new cookies. Visit internetcookies.com to learn more about how to do this.

Please note, however, that if you delete cookies or do not accept them, you might not be able to use all of the features the Website and Services offer.

Changes and amendments

We reserve the right to modify this Policy or its terms related to the Website and Services at any time at our discretion. When we do, we will revise the updated date at the bottom of this page. We may also provide notice to you in other ways at our discretion, such as through the contact information you have provided.

An updated version of this Policy will be effective immediately upon the posting of the revised Policy unless otherwise specified. Your continued use of the Website and Services after the effective date of the revised Policy (or such other act specified at that time) will constitute your consent to those changes.

Acceptance of this policy

You acknowledge that you have read this Policy and agree to all its terms and conditions. By accessing and using the Website and Services you agree to be bound by this Policy. If you do not agree to abide by the terms of this Policy, you are not authorized to access or use the Website and Services.

Contacting us

If you have any questions, concerns, or complaints regarding this Policy or the use of cookies, we encourage you to contact us using the details below:

info@go4digital.be

This document was last updated on December 7, 2021

Zet jij de digitale stap?

We bieden een oplossing op maat voor elk budget!

Ben je klaar voor een nieuwe website, webshop, ... ?
Wil je jouw idee laten uitwerken?
wil je een bestaande website, webshop, ... vernieuwen?
Wil je beter scoren in zoekmachines?
Nood aan een nieuw logo en een nieuwe huisstijl?

Contacteer ons via het contactformulier!